Skip to Content

Aansoek en Fooie

Skoolgelde:

Skoolgelde is volgens die Skolewet afdwingbaar op alle ouers wat nie kwalifiseer vir vrystelling nie. Skoolgelde word goedgekeur op die Begrotingsvergadering wat  jaarliks in November plaasvind. Skoolgeld is betaalbaar voor die einde van ‘n maand – vanaf Januarie tot Oktober.

Rente word gehef op agterstallige rekeninge. Betalings kan geskied met kontant, tjeks, internet of per aftrekorder.


Aansoekvorms: Al die vorms moet voltooi en kan gefaks of gestuur word na:

Faks nr: 042 2830 992

E-pos: admin@lsgamtoos.co.za


Peuters tot Graad RR:

Aansoekvorm - Peuters - Gr. RR

 

Onderneming Deur Ouer

 

Bylaag A - Kontrole Vorm

 


Graad R tot Graad 7:

Aansoekvorm - Gr. R - Gr. 7

 

Onderneming Deur Ouer

 

Bylaag A - Kontrole Vorm

 


Nasorg:

Aansoekvorm - Nasorg

 

Onderneming Deur Ouer

 

Bylaag A - Kontrole Vorm